Wednesday, 21/10/2020 - 11:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hải Đình

QUYẾT ĐỊNH “V/v Phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các tổ, bộ phận, tổ chức trong Hội đồng sư phạm nhà trường năm học 2019 - 2020”

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các tổ, bộ phận, tổ chức trong Hội đồng sư phạm nhà trường năm học 2019 - 2020”

 

PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỚI

TRƯỜNG THCS HẢI ĐÌNH

Số: /QĐ-THCS HĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Đình, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các tổ, bộ phận, tổ chức trong Hội đồng sư phạm nhà trường năm học 2019 - 2020”

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HẢI ĐÌNH

 

- Căn cứ thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGD ĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị;

Xét năng lực và khả năng công tác của Cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường THCS Hải Đình

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Nay phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm Trường THCS Hải Đình năm học 2019 – 2020

(có danh sách phân công và nhiệm vụ cụ thể kèm theo).

Điều 2: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Hội đồng sư phạm căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công để có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức quản lý, chỉ đạo và thực hiện kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ công việc được giao.

Điều 3: Các ông (bà) trong Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, các bộ phận trong trường và CB,GV,NV có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h)

- Lưu VT

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hà Quốc Vũ

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỚI

TRƯỜNG THCS HẢI ĐÌNH

 

Số: /QĐ- THCS HĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hải Đình, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

VÀ CÁC TỔ, TỔ CHỨC, BỘ PHẬN

TRONG HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM NHÀ TRƯỜNG

Năm học 2019 – 2020

( Ban hành kèm theo Quyết định số …../QĐ-THCS HĐ ngày 01 tháng 8 năm 2018

của Hiệu trưởng trường THCS Hải Đình)

 

PHẦN I: ĐIỀU TRA CƠ BẢN VỀ ĐỘI NGŨ

  • Tổng số CB, GV, NV: 37

Trong đó:

+ Ban giám hiệu: 02

+ Giáo viên: 33 (trong đó GVHĐ: 07)

+ Nhân viên: 4

  • Biên chế các tổ:

1. Tổ Văn, Sử, GDCD Tổng số 9 giáo viên

  1. Tổ Toán, Lý, Tin học. Tổng số 9 (trong đó có PHT)
  2. Tổ Ngoại ngữ, Sinh, Hóa, Địa. Tổng số 10 giáo viên

4. Tổ TD, Nhạc, Họa Tổng số 4 giáo viên

  1. Tổ Hành chính. Tổng số 5 (trong đó có HT)

 

PHẦN II: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC CHỨC DANH CHỦ CHỐT

  1. Hiệu trưởng: Hà Quốc Vũ

1.1. Chịu trách nhiệm trước phòng GD&ĐT Đồng Hới, UBND Tp Đồng Hới về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

1.2. Quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường: Triệu tập và chủ toạ các hoạt động của nhà trường; tổ chức chỉ đạo triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, của Đảng, Nhà nước và các cấp tới CBGV, NV, học sinh trong trường vv….

1.3. Chỉ đạo, quản lý và giải quyết một số công việc chính như sau:

- Công tác Tài chính, kế hoạch.

- Công tác nhân sự. Phân công công tác cho các thành viên trong nhà trường.

- Công tác Bồi dưỡng đội ngũ.

- Các vấn đề liên quan tới chế độ, chính sách của CBGV.

- Các vấn đề liên quan đến học sinh (Chuyển đi, chuyển đến, khen thưởng, kỷ luật…)

- Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường hoạt động theo chức năng các văn bản hiện hành quy định.

- Chỉ đạo Công tác thanh - kiểm tra nội bộ trường học.

- Chỉ đạo thực hiện công tác Thư viện, thiết bị, y tế học đường và các tổ chức XH (Khuyến học, Chữ thập đỏ, Ban đại diện CMHS).

- Chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng tr­ường chuẩn Quốc gia; công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

- Chỉ đạo công tác phòng chống Bão lụt, thiên tai.

- Chỉ đạo đội ngũ giáo viên chủ nhiệm.

- Chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua trong trường học.

- Quản lý, chỉ đạo hoạt động Dạy thêm – Học thêm trong nhà trường. Chịu trách nhiệm về đội ngũ giáo viên của trường trong việc tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

- Phó ban chỉ đạo PCGD – XMC và Trung tâm HTCộng đồng.

- Trực tiếp ký duyệt KH của các tổ chức đoàn thể, Kế hoạch chuyên môn của nhà trường. các văn bản gửi các cấp, các ngành và các văn bản khác liên quan đến hoạt động nhà trường.

- Quản lý hồ sơ CB,GV,NV.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện KH phát triển giáo dục năm học 2019 - 2020 của nhà trường.

- Chủ tịch HĐTĐ Khen thưởng - kỷ luật.

- Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ.

- Cung cấp các nội dung, thông tin thuộc nhiệm vụ mình đảm nhiệm cho Ban CNTT để đăng tải lên trang wbes trường (hoặc tự đăng tải).

- Chỉ đạo công tác sơ kết, tổng kết trong Hội đồng nhà trường. Ký xác nhận học bạ các khối 6 và 9 vào cuối năm học.

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của hiệu trưởng đã qui định trong điều lệ trường phổ thông.

2. Phó hiệu trưởng: Lê Quang Lợi

Giúp việc cho Hiệu trưởng, hoàn thành những nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cấp trên về các công việc được giao.

Xây dựng kế hoạch, quản lý, chỉ đạo những công việc cụ thể sau:

- Quản lý, chỉ đạo công tác chuyên môn: Thực hiện quản lý, chỉ đạo tốt nền nếp dạy và học, quản lý chỉ đạo tốt việc thực hiện qui chế chuyên môn, việc kiểm tra đánh giá xếp loại chuyên môn của giáo viên và học sinh; nâng cao chất lượng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, học sinh năng khiếu; Tổ chức chỉ đạo các chuyên đề, ngoại khoá, dạy học tự chọn. Quản lý, kiểm tra, nhận xét các loại hồ sơ thuộc lĩnh vực chuyên môn. (Lịch báo giảng, Sổ đầu bài, KH của tổ chuyên môn…) Chỉ đạo công tác sơ kết, tổng kết học sinh toàn trường. Ký xác nhận học bạ khối 7 và khối 8 vào cuối năm học.

- Chỉ đạo Văn thư thống kê, tổng hợp và quản lý các chỉ số, số liệu về chuyên môn.

- Chỉ đạo nhân viên phụ trách Thư viện, nhân viên Thiết bị, các GV phụ trách phòng học bộ môn quản lý và sử dụng tốt các thiết bị và các phòng học bộ môn nhằm nâng hiệu quả trong dạy học.

- Quản lý, chỉ đạo công tác CNTT; BDTX, Lao động, GDHN- DN, ANTT trường học; công tác Phòng cháy chữa cháy.

- Quản ý, chỉ đạo công tác Đoàn, Đội và các phong trào, các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Quản lý, chỉ đạo hoạt động chuyên môn về Dạy thêm - Học thêm và các cuộc thi của giáo viên, học sinh liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.

- Là thành viên của HĐTĐKT - kỷ luật, thành viên ban chỉ đạo thực hiện qui chế dân chủ.

- Cung cấp các nội dung, thông tin thuộc nhiệm vụ mình đảm nhiệm để Ban CNTT đăng tải lên trang wbes trường (hoặc có thể tự đăng tải).

- Xây dựng kế hoạch và Quản lý các loại hồ sơ theo phần hành được phân công

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của phó hiệu trưởng đã qui định trong điều lệ trường phổ thông.

- Thực hiện các công việc khác khi được Hiệu trưởng phân công, ủy nhiệm.

- Báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công cho Hiệu trưởng vào ngày 28 hàng tháng.

3. Chủ tịch Công đoàn: ( Trần Thị Thanh Toàn)

- Phụ trách và điều hành mọi hoạt động của Công đoàn theo quy định hiện hành ; triệu tập và chủ toạ các hoạt động của Công đoàn; tổ chức chỉ đạo triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, của Đảng, Nhà nước và các cấp tới công đoàn cơ sở.

- Xây dựng kế hoạch; quản lý chỉ đạo thực hiện và tổng kết các cuộc vận động, phong trào thi đua trong trường học.

- Quản lý chỉ đạo và theo dõi các hoạt động và các chỉ số về công tác thi đua của đoàn viên

- Cùng với BGH thống kê, tổng hợp các số liệu trong các đợt thi đua của đoàn viên công đoàn.

- Thực hiện tốt việc phối hợp với Hiệu trưởng để đẩy mạnh các hoạt động trong nhà trường nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

- Trực, theo dõi quản lý các công việc khi BGH đi vắng, giải quyết các công việc được BGH uỷ quyền.

- Cung cấp các bài viết về các nội dung, thông tin thuộc nhiệm vụ mình đảm nhiệm để đăng tải lên trang wbes trường (hoặc tự đăng tải)

- Báo cáo công tác Công đoàn vào buổi giao ban cốt cán hàng tuần. Báo cáo bằng văn bản về kết quả công tác tháng cho Hiệu trưởng vào ngày 28 hàng tháng.

- Làm một số công việc khác khi được Hiệu trưởng phân công.

4. Thư ký Hội đồng: (Cao Thị Ngọc Hoa)

- Soạn thảo, ghi chép nội dung các cuộc họp của HĐSP, Hội đồng trường, của tổ chức xã hội khác khi làm việc với nhà trường.

- Lưu giữ các sổ nghị quyết và chịu trách nhiệm về các nội dung ghi trong sổ phải đúng khi triển khai ở mỗi buổi họp.

- Theo dõi các đồng chí vắng trong mỗi buổi họp, chào cờ.

- Tham gia các công việc khác khi được Hiệu trưởng phân công.

5. Bí thư Đoàn: Trần Thanh Hải

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động của Đoàn TNCS HCM cụ thể là các công việc sau:

- Tham gia cùng Chủ Tịch Công đoàn chỉ đạo thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Theo dõi, xử lý những sai phạm của học sinh;

- Lập hồ sơ, đề xuất với hội đồng kỷ luật hình thức và mức độ kỷ luật đối với học sinh vi phạm nội quy nhà trường. Phối hợp với nhân viên bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự trường học.
- Kết hợp cùng Tổng phụ trách Đội phát động, duy trì các phong trào thi đua của học sinh, tổ chức các hoạt động trong các ngày lễ lớn; cùng với TPT duy trì nề nếp chào cờ đầu tuần, nề nếp sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

- Cùng với TPT triển khai giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc cây và trồng cây xanh bóng mát trong trường.

- Tổng hợp, xem xét, trình Đoàn phường tổ chức học lớp bồi dưỡng, kết nạp Đoàn cho Đội viên đủ tuổi vào Đoàn.

- Viết bài về các nội dung, thông tin thuộc nhiệm vụ mình đảm nhiệm để đăng tải lên trang wbes trường (hoặc gửi Ban CNTT đăng tải)

- Báo cáo công tác đội vào buổi giao ban cốt cán hàng tuần. Báo cáo bằng văn bản về kết quả công tác tháng cho BGH vào ngày 28 hàng tháng.

- Làm một số công việc khác khi được Hiệu trưởng phân công.

6. Giáo viên Tổng phụ trách đội: (Trần Thị Mai Hương)

- Xây dựng kế hoạch, Quản lý chỉ đạo các hoạt động của Đội TNTP HCM: Tổ chức chào cờ đầu tuần, điều hành các hoạt động của Đội TNTPHCM theo hướng dẫn cấp trên và kế hoạch của nhà trường.

- Theo dõi, tổng hợp việc thực hiện nền nếp, các quy định, các hoạt động của học sinh toàn trường. Phối hợp với GVCN để quản lý, giáo dục HS - đặc biệt chú ý các trường hợp HS cá biệt. Phối hợp, vận động các lực lượng giáo dục, các lực lượng xã hội ở địa phương cùng tham gia công tác Đội.

- Quản lý và chịu trách nhiệm cá nhân về tài sản của Đội.

- Quản lý, chỉ đạo thực hiện và theo dõi các hoạt động và các chỉ số thi đua của học sinh toàn trường. Tổ chức quản lý, lên kế hoạch thi đua trong HS theo chủ đề hàng tháng dưới sự chỉ đạo của Hội đồng đội Thành phố và BGH nhà trường. Tổng kết, báo cáo BGH kết quả thi đua hàng tuần, công khai kết quả thi đua vào các buổi chào cờ hàng tuần.

- Kết hợp cùng các tổ chức khác trong và ngoài nhà trường tổ chức các hoạt động theo chủ điểm (20/11, 26/3, 22/12….)

- Quản lý nề nếp học sinh: Sinh hoạt 15 phút đầu giờ, giữa giờ; giờ ra chơi và lúc bãi về.

- Viết bài để đăng tải các nội dung, thông tin thuộc nhiệm vụ mình đảm nhiệm lên trang wbes trường (hoặc gửi bài để ban CNTT đăng tải)

- Là thành viên của HĐTĐKT.

- Báo cáo công tác đội vào buổi giao ban cốt cán hàng tuần. Báo cáo bằng văn bản về kết quả công tác tháng cho BGH vào ngày 28 hàng tháng.

- Làm một số công việc khác khi được Hiệu trưởng phân công.

7. Tổ trưởng - Tổ phó chuyên môn:

Tổ trưởng:

Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

- Xây dựng kế hoạch chung của tổ chuyên môn, chỉ đạo tổ viên thực hiện theo kế hoạch của tổ chuyên môn, kế hoạch chung của nhà trường. Hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của các thành viên trong tổ theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các quy định của ngành.

- Điều hành các hoạt động chuyên môn trong phạm vi tổ (sinh hoạt chuyên môn, tổ chức thao giảng, dự giờ tổ viên, chuyên đề, phân công dạy thay…). Chủ trì các cuộc họp tổ theo lịch và nội dung chỉ đạo của Hiệu trưởng,

- Tham gia cùng BGH nhà trường trong công tác kiểm tra hoạt động dạy học của giáo viên, học sinh. Kiểm tra lịch báo giảng, ký giáo án hàng tuần của giáo viên theo quy định. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; Ký duyệt kế hoạch của GV trong tổ; tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Giáo viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng bộ môn của các giáo viên trong tổ cũng như chất lượng mũi nhọn của tổ.

- Cung cấp bài viết về các nội dung, thông tin của tổ mình cho Ban CNTT để đăng tải lên trang wbes trường ( hoặc tự đăng tải)

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên trong tổ. Là thành viên của HĐTĐ KT- KL

- Quản lý hồ sơ chuyên môn và các loại hồ sơ khác theo phần hành được phân công.

- Báo cáo công tác Tổ CM vào buổi giao ban cốt cán hàng tuần. Báo cáo bằng văn bản về kết quả công tác tháng cho BGH vào ngày 28 hàng tháng.

- Làm một số công việc khác khi BGH phân công.
Tổ phó chuyên môn:

Giúp việc cho tổ trưởng, hoàn thành việc theo phân công của tổ trưởng, cùng tổ trưởng chịu trách nhiệm trước BGH về phân hành được phân công.

Thực hiện các công tác cụ thể sau:

- Tham mưu cho tổ trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và quản lý điều hành thực hiện công tác của tổ.

- Tham gia soạn thảo các văn bản của tổ (khi cần). Ghi chép, tổng hợp các số liệu về các hoạt động của tổ chuyên môn.

- Điều hành các hoạt động của tổ khi được tổ trưởng phân công, ủy quyền.

- Thực hiện một số công việc khác khi được Hiệu trưởng phân công.

8. Tổ trưởng tổ hành chính: (Nguyễn Thị Hoa)

- Chịu tránh nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác của tổ.

- Xây dựng kế hoạch chung của tổ và chỉ đạo thực hiện kế hoạch.

- Lên kế hoạch làm việc hàng tuần cho các thành viên trong tổ.

- Đề xuất khen thưởng kỷ luật; là thành viên của hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường.

- Giúp hiệu trưởng chỉ đạo các hoạt động khác khi được ủy nhiệm.

- Có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các thành viên của tổ thực hiện tốt quy chế làm việc, giáo dục pháp luật và các cuộc vận động của ngành.

- Phản ánh chính xác, kịp thời những đề xuất kiến nghị của các thành viên về BGH nhà trường.

- Đốc thúc các thành viên của tổ thực hiện nhiệm vụ và Quản lý các loại hồ sơ theo phần hành được phân công.

- Cung cấp các nội dung, thông tin thuộc nhiệm vụ mình đảm nhiệm cho Ban CNTT để đăng tải lên trang wbes trường (hoặc tự đăng tải).

- Tham gia trực lãnh đạo cùng BGH và thực hiện một số công việc khác khi được Hiệu trưởng phân công.

- Báo cáo bằng văn bản về kết quả công tác tháng cho Hiệu trưởng vào ngày 28 hàng tháng.

9. Nhân viên Kế toán : (Nguyễn Thị Hoa)

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cấp trên về quản lý tài chính, tài sản của nhà trường và việc giải quyết đầy đủ, kịp các chế độ của CBGV,NV theo quy định hiện hành.

- Tham mưu cho chủ tài khoản thực hiện chi đúng nguyên tắc.

- Chịu trách nhiệm về hồ sơ sổ sách kế toán, chứng từ quyết đoán theo nguyên tắc tài chính thống kê.

- Kiểm tra tài sản và báo định kỳ – Quyết đoán đúng thời hạn.

- Duyệt quyết toán tháng với Hiệu trưởng vào cuối tháng về công tác tài chính.

- Thời gian làm việc: theo quy định hiện hành (40 giờ/tuần)

- Cung cấp các nội dung, thông tin thuộc nhiệm vụ mình đảm nhiệm cho Ban CNTTđể đăng tải lên trang wbes trường (hoặc tự đăng tải).

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của nhân viên Kế toán đã qui định theo các văn bản quy định hiện hành.

- Báo cáo bằng văn bản về việc thu chi, tồn quỹ và các công tác khác của Kế toán cho Hiệu trưởng vào ngày 28 hàng tháng.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ lao động hiện hành

10. Nhân viên Y tế kiêm Thủ quỹ: (Võ Thị Lợi)

* Công tác thủ quỹ:

- Chịu trách nhiệm toàn bộ về tiền mặt và các hồ sơ chứng từ của nhà trường theo quy định đối với thủ quỹ.

- Không được tự ý xuất tiền trong bất cứ trường hợp nào khi chưa có chữ ký của Hiệu trưởng.

- Cùng kế toán theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra tiến độ thu và nộp của các lớp. Cùng kế toán thực hiện quyết toán vào cuối mỗi tháng và báo cáo Hiệu trưởng.

- Mọi vấn đề thu, chi phải tuân thủ theo đúng nguyên tắc tài chính.

- Sổ thu chi tài chính phải rõ ràng, chính xác; phục vụ kịp thời kinh phí cho các hoạt động của nhà trường.

- Báo cáo việc thu, chi, tạm ứng, tồn quỹ cho Hiệu trưởng nắm vào ngày 28 - 30 hàng tháng.

* Công tác Y tế:

- Có mặt tại trường theo giờ học.

- Có trách nhiệm lập kế hoạch dự kiến mua thuốc, bông băng, bổ sung cho tủ thuốc.

- Có trách nhiệm sơ cứu ban đầu cho học sinh và chuyển học sinh lên tuyến trên kịp thời (nếu cần thiết).

- Khám sức khoẻ cho học sinh theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc phòng ngừa các loại dịch bệnh. Đồng thời lập sổ sách theo dõi sức khoẻ cho HS..

- Mặc trang phục của thầy thuốc trong thời gian làm việc theo giờ học của trường và tư vấn cho trường về chăm sóc sức khoẻ cho học sinh cũng như củng cố, mua sắm trang thiết bị cần thiết.

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của nhân viên Y tế, thủ quỹ đã qui định trong điều lệ trường phổ thông.

- Báo cáo công tác Y tế học đường cho Hiệu trưởng vào ngày 28 hàng tháng.

- Cung cấp bài viết hay các nội dung, thông tin thuộc nhiệm vụ mình đảm nhiệm cho Ban CNTT để đăng tải lên trang wbes trường (hoặc tự đăng tải).

- Thời gian làm việc: theo quy định hiện hành (40 giờ/tuần)

11. Nhân viên Văn thư kiêm Công nghệ thông tin (Bạch Thị Thúy)

- Chịu trách nhiệm về công tác văn thư lưu trữ theo quy định hiện hành.

- Cung cấp kịp thời thông tin, số liệu khi lãnh đạo cần;

- Hoàn thành tốt công tác thống kê, báo cáo kịp thời khi lãnh đạo yêu cầu; Nắm vững và bảo đảm kịp thời thông tin các loại công văn đến và đi theo quy định

- Chịu trách nhiệm chung về công tác phổ cập và trực tiếp phụ trách PCGD -XMC phường Hải Đình

- Chịu trách nhiệm về sổ công văn đi, công văn đến; sổ đăng bộ; học bạ; sổ điểm và các loại hồ sơ khác theo quy định.

- Cung cấp các nội dung, thông tin thuộc nhiệm vụ mình đảm nhiệm để đăng tải lên trang wbes trường.

- Trực tiếp quản lí con dấu nhà trường theo đúng quy định. Không được mang con dấu ra khỏi văn phòng khi chưa có ý kiến của Hiệu trưởng.

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của nhân viên văn thư đã qui định trong các văn bản hiện hành.

- Cung cấp các nội dung, thông tin thuộc nhiệm vụ mình đảm nhiệm cho Ban CNTTđể đăng tải lên trang wbes trường (hoặc tự đăng tải).

- Hoàn thành nhiệm vụ về công tác Công nghệ thông tin trong trường học theo quy định.

- Báo cáo bằng văn bản về công tác Văn phòng cho Hiệu trưởng vào ngày 28 hàng tháng.

- Thời gian làm việc: theo quy định hiện hành (40 giờ/tuần)

12. Nhân viên thư viện kiêm thiết bị trường học: (Đinh Thị Nhàn)

a/ Công tác thư viện:

- Triển khai công tác thư viện theo kế hoạch của cấp trên.

- Đảm bảo đủ các loại hồ sơ, sổ sách và các yêu cầu của thư viện theo qui định.

- Tổ chức tốt các hoạt động của thư viện: Đọc sách, giới thiệu sách, tham mưu cho Hiệu trưởng về mua sách, tài liệu; sử dụng phòng đọc có hiệu quả.

- Lên kế hoạch và dự trù kinh phí mua sách, tài liệu tham khảo, báo cáo với Hiệu trưởng vào tháng 4 năm học về

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác thư viện.

- Luôn sắp xếp, vệ sinh thư viện gọn gàng sạch sẽ đúng yêu cầu

- Đề xuất kịp thời với lãnh đạo nhà trường khi thấy cần.

- Cung cấp bài viết về các nội dung, thông tin thuộc nhiệm vụ mình đảm nhiệm để đăng tải lên trang wbes trường.

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng nhân viên thư viện đã qui định trong điều lệ trường phổ thông.

- Báo cáo bằng văn bản về công tác Thư viện cho Hiệu trưởng vào ngày 28 hàng tháng.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ lao động hiện hành

- Thời gian làm việc: theo quy định hiện hành (40 giờ/tuần)

b/Công tác thiết bị đồ dùng thí nghiệm:

- Đảm bảo đủ hồ sơ sổ sách nghiệp vụ theo đúng qui định; quản lý và cho mượn đồ dùng phòng thiết bị theo đúng nguyên tắc, quy chế; lập phương án sửa chữa, bổ sung thiết bị kịp thời.

- Chuẩn bị phòng thực hành, thiết bị cho các tiết mục thực hành chu đáo

- Tham mưu và tổ chức một cách có hiệu quả việc sử dụng các phòng học bộ môn.

- Lập dự trù kinh phí phục vụ các tiết thực hành và mua sắm thiết bị, làm đồ dùng thí nghiệm.

- Cung cấp các nội dung, thông tin thuộc nhiệm vụ mình đảm nhiệm để đăng tải lên trang wbes trường.

- Hàng tháng báo cáo kịp thời với PHT phụ trách chuyên môn về tình hình mượn đồ dùng dạy học của từng giáo viên, từng môn, từng tổ bộ môn.

- Đề xuất kịp thời với lãnh đạo nhà trường khi thấy cần.

- Cung cấp các nội dung, thông tin thuộc nhiệm vụ mình đảm nhiệm cho Ban CNTTđể đăng tải lên trang wbes trường (hoặc tự đăng tải).

các nội dung, thông tin thuộc nhiệm vụ mình đảm nhiệm cho Ban CNTTđể đăng tải lên trang wbes trường (hoặc tự đăng tải).

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của nhân viên thiết bị trường học đã qui định theo văn bản hiện hành.

- Báo cáo bằng văn bản về công tác Thiết bị cho Hiệu trưởng vào ngày 28 hàng tháng.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn

- Thời gian làm việc: theo quy định hiện hành (40 giờ/ tuần)

14. Bảo vệ, lao công : (Nguyễn Văn Hải, Đào Xuân Đội)

a/ Công tác bảo vệ:

* Bảo vệ:

- Bảo vệ ngồi tại phòng thường trực trong suốt cả buổi học, tiếp nhận công văn giấy tờ, nhắc nhở HS khi vào trường thực hiện đúng qui định. Khi có khách đến trường, kiểm tra giấy tờ và báo cho BGH trực để tiếp. Ghi chép vào sổ theo dõi hàng ngày và báo cáo Hiệu trưởng về các công việc trong tháng. Làm nhiệm vụ đóng, mở cổng và không được cho học sinh ra khỏi trường trong thời gian học (kể cả thời gian ra chơi - khi chưa ý kiến của GV trực ban )

- Phát hiện và xử lý những hiện tượng mất an ninh, an toàn trong trường, trước cổng trường. Phối hợp với công an phường Hải Đình khi có các sự việc mất trật tự, an ninh xẩy ra.

- Giữ gìn và sắp đặt phòng họp Hội đồng, phòng bảo vệ ngăn nắp, sạch sẽ .

- Sau mỗi buổi học phải kiểm tra lại điện, đèn, quạt ...toàn trường. Có giải pháp bảo vệ tài sản nhà trường kịp thời, đặc biệt là khi có thiên tai, hỏa hoạn.

- Tham gia sửa chữa các hỏng hóc đơn giản về điện, nước, bàn ghế và tài sản khác của nhà trường.

- Tham gia hỗ trợ nhà trường trong một số hoạt động giáo dục.

- Phải chịu trách nhiệm về việc mất mát tài sản nhà trường.

- Thái độ với giáo viên, học sinh, PHHS và khách tới trường: Tôn trọng, niềm nở, lịch sự, ăn mặc trang phục đúng quy định.

- Có mặt 24/24h tại trường.

* Lao công (Bảo vệ kiêm):

- Làm việc theo giờ hành chính và khi nhà trường đề nghị (đã được thỏa thuận trong hợp đồng)

- Phục vụ quét dọn lau chùi, bảo quản toàn bộ trang thiết bị các phòng làm việc của BGH, phòng GV, khu hành chính, khu vệ sinh GV và HS.

- Cắt xén cỏ toàn bộ khu vực trường mỗi tháng 01 lần .

- Luôn bảo đảm đủ nước uống cho CBGV nhà trường, đảm bảo vệ sinh.

- Chịu trách nhiệm chăm sóc cây cảnh (theo hợp đồng)

- Ăn mặc lịch sự, thái độ niềm nở.

- Lưu ý: Nội dung công việc cụ thể hơn và mức lương được hưởng theo thoả thuận hợp đồng đã kí, một năm/lần.

15. Tổ Công nghệ thông tin:

15.1. Thành phần: Lê Quang Lợi, Nguyễn Thị Lệ, Bạch Thị Thúy và các tổ trưởng chuyên môn.

15.2. Nhiệm vụ chung: Tổ CNTT chịu trách nhiệm toàn diện về việc công tác CNTT trong nhà trường như: Bồi dưỡng CNTT cho GV, cập nhật trang Web, khai thác và sử dụng các thiết bị CNTT.

15.3. Nhiệm vụ của các cá nhân:

- Lê Quang Lợi:

  • + Chỉ đạo chung về công tác Công nghệ thông tin trong nhà trường.

+ Xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng cho CB,GV,NV về công tác Công nghệ thông tin trong nhà trường theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

- Bạch Thị Thúy

+ Trực tiếp thực hiện các hoạt động CNTT (trừ Công tác Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về CNTT cho đội ngũ CB,GV,NV)

- Nguyễn Thị Lệ:

+ Trực tiếp Bồi dưỡng cho đội ngũ CBGV, NV về CNTT

+ Có nhiệm vụ đăng tải bài viết, thông tin lên trang Web.

- Các tổ trưởng chuyên môn:

Chịu sự chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ do PHT phân công.

- Lưu ý:

- Hàng tháng, Ban CNTT có nhiệm vụ đăng tải các bài viết lên trang wbes được CBGV cung cấp

- Các tổ trưởng theo dõi, đốc thúc GV trong tổ đăng tải các chuyên đề, giáo án vv ... của các tổ bộ môn. Tổ trưởng chịu trách nhiệm cuối cùng về chất lượng các bài viết đăng tải của tổ mình.

+ Chế độ báo cáo: Đ/c PHT báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động của tổ CNTT cho HT vào ngày 28 hàng tháng.

16. Tổ công tác bảo quản, tu sửa CSVC:

16.1. Thành phần: Nguyễn Thị Hoa, Đinh Thị Nhàn, Trần Thị Phương Hoa, Cao Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Đặng Thị Lệ, Trần Văn Hòa, Nguyễn Thế Đức, Đào Xuân Đội, Nguyễn Văn Hải.

16.2. Nhiệm vụ chung: Tổ công tác chịu trách nhiệm tham mưu cho Hiệu trưởng về việc bảo quản, sử dụng , thanh lý, mua sắm CSVC trong nhà trường theo nhiệm vụ của từng vị trí công tác.

16.3. Nhiệm vụ của mỗi thành viên:

- Nguyễn Thị Hoa (Tổ trưởng): Chịu trách nhiệm tham mưu cho Hiệu trưởng toàn bộ về mặt CSVC trong nhà trường: Từ thanh lý, tu sửa cho đến mua sắm và hoàn thiện về hồ sơ.

- Đinh Thị Nhàn: thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của một nhân viên thiết bị trong trường học. Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc mua sắm các CSVC, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động dạy học trong năm học.

- Trần Thị Phương Hoa và Nguyễn Thị Mỹ Duyên: Cùng nhân viên thiết bị quản lý tốt phòng học bộ môn Sinh Hóa. Đề xuất kịp thời việc thanh lý, tu sửa, mua sắm thiết bị dạy học về bộ môn Sinh - Hóa

- Cao Thị Ngọc Hoa : Cùng nhân viên thiết bị quản lý tốt phòng học bộ môn Vật lý. Đề xuất kịp thời việc thanh lý, tu sửa, mua sắm thiêt bị dạy học về bộ môn Vật lý.

- Nguyễn Thế Đức: Cùng nhân viên thiết bị quản lý tốt phòng học bộ môn Âm nhạc. Đề xuất kịp thời việc thanh lý, tu sửa, mua sắm thiêt bị dạy học về phòng học môn Âm nhạc.

- Trần Văn Hòa và Đặng Thị Lệ Cùng nhân viên thiết bị quản lý tốt phòng học bộ môn Tin học. Đề xuất kịp thời việc thanh lý, tu sửa, mua sắm thiêt bị dạy học về phòng học môn Tin.

- Đào Xuân Đội, Nguyễn Văn Hải: Theo dõi toàn bộ CSVC trong nhà trường để báo cáo thực trạng về CSVC trường học theo nhiệm vụ được phân công, đề xuất công tác bảo vệ, tu sửa, mua sắm khi thấy cần.

Lưu ý:

- Riêng các cá nhân được trường giao CSVC để phục vụ cho công tác, nếu thấy bị hư hỏng, tu sửa thì người trực tiếp sử dụng phải có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản đến đồng chí Kế toán trường và Hiệu trưởng để đề xuất thanh lý, tu sửa, mua mới.

- Tổ Quản lý về CSVC và các cá nhân được giao CSVC để sử dụng phục vụ công tác: chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc bảo quản, sử dụng, đề xuất mua sắm và hoàn thiện các loại hồ sơ theo qui định.

17. GIÁO VIÊN BỘ MÔN

Thực hiện đúng theo Điều lệ trường học, cơ bản là một số việc trọng tâm sau:

- Dạy đúng theo phân công chuyên môn, kế hoạch và chương trình dạy học.

- Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, quy chế hoạt động nhà trường trên lĩnh vực của mình phụ trách.

- Tham gia công tác PCGD khi được phân công.

- Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể ... để thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện học sinh.

- Tích cực tham gia sinh hoạt chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề.

- Tham gia các công việc khác khi được BGH phân công.

- Sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ hai hàng tuần.

18. GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

Thực hiện đúng theo Điều lệ trường học và một số việc trọng tâm sau:

- Sinh hoạt dưới cờ: Đầu tuần vào sáng thứ hai hàng tuần

- Sinh hoạt lớp: Giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch sinh hoạt lớp hàng tuần;

- Tổ chức phối kết hợp giữa xã hội - nhà trường - gia đình trong việc giáo dục đạo đức học sinh của lớp. Tuyên truyền tốt công tác XHHGD trong nhà trường.

- Giám sát, quản lý học sinh thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đội, có sự phối hợp chặt chẽ theo phương châm “ Mỗi giáo viên là 1 phụ trách đội”.

- Tổ chức HĐNGLL theo kế hoạch của nhà trường, KH hoạt động đội.

- Quản lý tốt học sinh của lớp phụ trách trong các buổi hoạt động tập thể, tập trung toàn trường.

- Nhận xét đánh giá chính xác về HS; Liên hệ thường xuyên với gia đình học sịnh. Các trường hợp đặc biệt cần thông báo kịp thời cho gia đình học sinh và BGH.

- Thực hiện báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình lớp khi Hiệu trưởng yêu cầu.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.

*

* *

 

Mỗi CC,VC và học sinh trong trường có quyền hạn và trách nhiệm thực hiện theo Luật Giáo dục, Điều lệ trường trung học và quy định trong các văn bản hiện hành. Chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ được giao trước Hiệu trưởng và cấp trên thuộc lĩnh vực mình được phụ trách; đồng thời tham m­ưu với lãnh đạo nhà trường tổ chức, thực hiện công việc được phụ trách đạt hiệu quả theo đúng yêu cầu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra;

Quản lý và hoàn thành các hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách đầy đủ, đúng quy định. Chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách khi được kiểm tra;

Nội dung công việc được giao cho mỗi cương vị nói trên sẽ có sự thay đổi khi có sự biến động về tình hình nhân sự hoặc khi Hiệu trưởng thấy cần thiết (Khi thay đổi sẽ có thông báo và Quyết định bổ sung).

HIỆU TRƯỞNG

 

Nơi nhận:

-Phòng GD&ĐT (b/c)

- Các đoàn thể,

- Tổ CM;

- PHT;

-Lưu VP.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 23
Tháng 10 : 1.000
Năm 2020 : 14.505